HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Klanten die ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst kunnen bij de directie van A3 Ballon schriftelijk een klacht indienen. De directie zal, na de klant daarover zo nodig te hebben gehoord, deze klacht zorgvuldig en schriftelijk beantwoorden. Indien in de visie van de klant de klacht niet bevredigend is opgelost, kan de klant binnen 14 dagen na de dagtekening van het antwoord van de directie als bedoeld in art. 5.1. een klacht indienen bij het bestuur van de Vereniging voor Professionele Ballonvaarders Nederland Blauwtjes 142 4814 TP Breda. Het indienen van een klacht geeft de klant geen recht op opschorting van (betalings)verplichtingen. Klachten dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen ??n maand na het voorval waarover wordt geklaagd. Elke rechtsvordering van de klant uit hoofde van deze overeenkomst vervalt na verloop van een periode van ??n jaar na de ballonvaart of, indien geen ballonvaart is gemaakt, ??n jaar na de factuurdatum. Voor die datum dient de klant de vordering aanhangig te hebben gemaakt bij de bevoegde rechter, ook als er nog een klacht in behandeling is. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse recht is uitsluitend bevoegd geschillen te beslechten.
© 2020 - A3 Ballon • Algemene voorwaardenDisclaimerPrivacy PolicySitemapLinks by sitework